Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Binnenplezier B.V., gevestigd aan de Ambachtsstraat 5E, 8263 AJ te Kampen, met KvK-nummer 82508275, rechtsgeldig vertegenwoordigd door P. Boone. Hierna te noemen: “Binnenplezier”.

Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden betreft Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW).
 2. Activiteiten: de door Binnenplezier aangeboden activiteiten in de speeltuin en aanverwante (horeca)diensten, via los ticketverkoop dan wel tienrittenkaarten of arrangementen.
 3. Bezoeker: een natuurlijk persoon die gebruik maakt c.q. zal gebruiken maken van de speeltuin van Binnenplezier;
 4. Overeenkomst: de afspraak tussen Bezoeker en Binnenplezier dat de bezoeker gedurende de looptijd ervan het recht geeft om Binnenplezier te bezoeken en gebruik te maken van de geboden Activiteiten.
 5. Partijen: Bezoeker en Binnenplezier tezamen.
 6. Huishoudelijk reglement: de huis- en gedragsregels van Binnenplezier die van toepassing zijn bij een bezoek aan Binnenplezier.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten en elke rechtsbetrekking als gevolg daarvan of in verband daarmee tussen Bezoeker en Binnenplezier. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van Binnenplezier.
 2. De toepasselijkheid van andere gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. 
 3. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met Binnenplezier eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsbetrekkingen tussen Partijen beheersen voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van die Overeenkomst.
 4. Binnenplezier is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden dan wel het Huishoudelijk reglement eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking, c.q. de gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden zal tussen Partijen toepasselijk zijn en treedt in de plaats van een eerdere versie van deze Algemene Voorwaarden, één maand na bekendmaking, of op een nader aangegeven datum, door middel een mededeling op de webpagina’s van Binnenplezier. Daarnaast is de meest actuele versie van het hiervoor genoemde Huishoudelijk reglement is te vinden op www.binnenplezier.nl.
 5. Binnenplezier heeft het recht eenzijdig (delen van) de aangeboden Activiteiten te wijzigen of te staken zonder dat Binnenplezier tot opgave van redenen is gehouden. Indien sprake is van een wijziging en/of beëindiging van een Activiteit dan meldt Binnenplezier dit op haar website.
 6. In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Binnenplezier en Bezoeker zullen alsdan in overleg treden teneinde de nieuwe bepalingen te vervangen van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 – Het aanbod van de Opdrachtnemer

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Binnenplezier zijn ten alle tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Binnenplezier is gerechtigd het aanbod te wijzigen, aan te passen en/of terug te roepen. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave en dergelijke.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Bezoeker mogelijk te maken. Indien Binnenplezier gebruik maakt van afbeeldingen en modellen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijk weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 1. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens in het aanbod zijn indicatief en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen Binnenplezier heeft te bieden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Binnenplezier ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Binnenplezier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Binnenplezier heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door Binnenplezier verstrekte gegevens. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Binnenplezier betaling heeft ontvangen van een boeking dan wel de koop van een gelding toegangsbewijs door Bezoeker.
 2. De vorm en duur van de Overeenkomst wordt aangegaan zoals in het aanbod is aangegeven.
 3. Offertes c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe bezoeken aan Binnenplezier.
 4. Alleen personen ouder dan 18 (achttien) jaar of personen met toestemming van een ouder/wettelijke vertegenwoordiger zijn bevoegd om een Overeenkomst te kunnen sluiten. Binnenplezier behoudt zich het recht voor nader bewijs te vragen van de door de ouder/wettelijke vertegenwoordiger verleende toestemming en de Overeenkomst te beëindigen indien Binnenplezier van mening is dat niet voldoende is bewezen dat sprake is van een toestemming. In dat geval bestaat geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 5. Bij (een) online gekochte ticket(s) op datum geldt geen wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in Burgerlijk Wetboek 6:230p, sub E. Let op; de bedenktijd is wel van kracht als je een abonnement hebt aangeschaft, zie artikel 7 voor de aanvullende voorwaarden bij een abonnement.
 6. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door Bezoeker verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Binnenplezier het recht de opgegeven prijzen en/of tarieven aan te passen.

Artikel 4 – Tickets/Toegang

 1. Het ticket geeft voor één dag toegang tot de locatie van Binnenplezier waarvoor het ticket is gekocht voor één persoon in de vermelde periode op het ticket en wordt bij binnenkomst geactiveerd.
 2. Bij het verlaten van Binnenplezier, maar in ieder geval aan het einde van de dag, vervalt de geldigheid van het ticket en van niet gebruikte onderdelen van een eventueel arrangement.
 3. Het ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander ticket of anderszins inwisselbaar.
 4. Het ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 5. Bezoeker dient bij bezoek aan Binnenplezier ten alle tijden in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs/ ticket. Dit toegangsbewijs/ ticket moet Bezoeker tijdens het bezoek op verzoek tonen.
 6. Het niet tijdig of niet aanwezig zijn bij de locatie van Binnenplezier komt volledig voor rekening en risico van Bezoeker. Indien Bezoeker niet tijdig aanwezig is, heeft Binnenplezier het recht om de Overeenkomst met toepassing van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden aan te merken als geannuleerd, tenzij dit gelet op de duur van de vertraging niet redelijk is, zulks ter beoordeling van Binnenplezier. Daarnaast heeft Bezoeker bij het niet (tijdig) aanwezig zijn geen recht op verlenging van de activiteit of op het inhalen daarvan op een ander tijdstip.
 7. Kinderen onder 18 jaar mogen Binnenplezier uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.
 8. De ouder/ verzorger/ begeleider is ten alle tijden verantwoordelijk voor- en aanspreekbaar op het gedrag van (de minderjarigen, individuen of groep(en)) Bezoeker die hij/zij begeleidt.

Artikel 5 – 10-rittenkaarten

Als Bezoeker een Overeenkomst sluit in de vorm van een 10-rittenkaart of een andere vorm, waarbij sprake is dat Bezoeker meerdere keren gebruik wenst te maken van de Activiteiten over een langere periode, dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. De Overeenkomst wordt afgesloten voor de duur zoals is bepaald in het aanbod/in de abonnementsvoorwaarden. Gedurende deze termijn kan Bezoeker de duur niet wijzigen of opzeggen, tenzij in het aanbod/in de abonnementsvoorwaarden anders staat vermeld.
 2. Bij betreding van Binnenplezier is het Huishoudelijk reglement van toepassing. Indien Bezoeker het Huishoudelijk reglement niet naleeft dan wel overtreedt, kan Binnenplezier besluiten om (al dan niet tijdelijk) Bezoeker de toezegging te ontzeggen, dan wel de 10-rittenkaart intrekken.
 3. Als er sprake is van een omstandigheid zoals aangegeven in lid 5 van dit artikel en Bezoeker heeft nog niet alle gebruiken/tegoeden opgemaakt, vindt er geen restitutie plaats van het abonnementsgeld. Bezoeker heeft in dat geval geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 6 – Prijzen 

 1. Alle Prijzen zijn per persoon en inclusief BTW exclusief reserveringskosten, tenzij anders is vermeld.
 2. De Prijzen kunnen door Binnenplezier ten alle tijden, zonder voorafgaande melding, worden verhoogd of verlaagd.

Artikel 7 – Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst dient Bezoeker het verschuldigde bedrag van de Overeenkomst terstond te betalen doch uiterlijk vóórdat Bezoeker gebruik gaat maken van de Activiteiten.
 2. Indien Bezoeker en Binnenplezier een andere vorm van betaling dan contante betaling zijn overeengekomen, dient betaling door Bezoeker van de verschuldigde bedragen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening. Indien Bezoeker niet binnen voornoemde termijn volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Bezoeker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Betalingen dienen door Bezoeker te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van Bezoeker op verrekening met een vordering op Binnenplezier is uitgesloten.
 4. Zolang Bezoeker niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan hem de toegang worden ontzegd tot Binnenplezier en kan Bezoeker geen gebruik maken van de Activiteiten.
 5. Indien Opdrachtnemer tegen Opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Opdrachtgever met een minimum van 10% van de openstaande factuurbedragen, zulks met een minimum van € 250,- (exclusief BTW). 

Artikel 8 – Huishoudelijk reglement

 1. Bezoeker is verplicht om bij bezoek aan Binnenplezier het Huishoudelijk reglement in acht te nemen. Binnenplezier heeft het Huishoudelijk reglement op een duidelijk waarneembare plaats in Binnenplezier vermeld en op de website.
 2. Aanwijzingen van medewerkers van Binnenplezier dient Bezoeker ten alle tijden op te volgen.

Artikel 9 – Klachtplicht

 1. Indien Bezoeker een klacht heeft jegens Binnenplezier met betrekking tot de Activiteiten, dient Bezoeker daarvan direct mededeling te doen. Indien de klacht ter plaats niet naar tevredenheid is opgelost kan Bezoeker dit binnen zeven (7) dagen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Binnenplezier.
 2. Een klacht met betrekking tot een ontvangen factuur moet schriftelijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum aan Binnenplezier kenbaar worden gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Bezoeker niet op.
 4. Indien een gegronde klacht niet binnen redelijke termijn wordt of kan worden verholpen, dan zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 (Aansprakelijkheid).
 5. Als Binnenplezier oordeelt dat een klacht onterecht is uitgebracht, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen onderzoekskosten – aan de zijde van Binnenplezier voor rekening van Bezoeker.
 6. Als de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Bezoeker in verband met de klacht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Het bezoek aan Binnenplezier en het deelnemen aan de Activiteiten is voor eigen rekening en risico. Bezoeker is zich ervan bewust dat met het betreden van Binnenplezier een deelname aan de Activiteiten  risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid en mogelijk schade aan goederen en (ernstig) lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 2. Met inachtneming van hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel is Binnenplezier nimmer aansprakelijk voor enige (gevolg)schade geleden door Bezoeker als gevolg van:
  1. diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen in of rondom Binnenplezier;
  2. (letsel)schade als gevolg van ondeskundig en/of niet conform de instructies en/of adviezen (zowel uit het Huishoudelijk reglement als mondelinge gegeven door medewerkers) handelen door Bezoeker bij een bezoek aan Binnenplezier;
  3. sluiting van een of meer van de activiteiten wegens een technische storing of in verband met anderen in het belang van jouw veiligheid gelegen omstandigheden, waardoor je niet of slechts gedeeltelijk gebruik kan maken van bepaalde Activiteiten;
  4. overmacht zoals nader uitgewerkt in artikel 12.
 3. Binnenplezier is slechts aansprakelijk voor enige (gevolg)schade in geval van opzet of grove schuld van haar of haar  werknemer. De aansprakelijkheid van Binnenplezier voor schade zijdens Bezoeker is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat maximaal door de verzekeraar van Binnenplezier in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 4. Wanneer meerdere Bezoekers schade hebben geleden, is de aansprakelijkheid van Binnenplezier jegens die Bezoekers gezamenlijk in ieder geval beperkt tot het bepaalde in lid 3.
 5. Iedere Bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle (gevolg)schade die Binnenplezier lijdt als direct of indirect gevolg van een aan Bezoeker toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. Dergelijke gevallen zijn hierna opgesomd en niet beperkt tot:
  1. overtreding(en) van het Huishoudelijk reglement;
  2. het niet opvolgen van redelijke instructies van medewerkers van Binnenplezier
  3. andere gebeurtenissen die aan Bezoeker zijn toe te rekenen.
 6. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 11 – Gevonden voorwerpen en bewaartermijn

 1. Bezoeker is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. Eventuele gevonden voorwerpen zullen drie maanden worden bewaard door Binnenplezier. Indien de termijn van drie maanden is verstreken en de rechtmatig eigenaar heeft zich nog niet gemeld dan wel het voorwerp is nog niet opgehaald, behoudt Binnenplezier zich het recht voor om het voorwerp weg te gooien. Bezoeker vrijwaart Binnenplezier voor eventuele aanspraken als gevolg van het weg gooien van gevonden voorwerpen nadat de termijn van drie maanden is verstreken.

Artikel 12 – Verval van vorderingen

 1. Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Bezoeker jegens Binnenplezier, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar vanaf het moment waarop Bezoeker bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten worden met een feit op grond waarvan Bezoeker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Binnenplezier kan aanwenden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Binnenplezier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Bezoeker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Binnenplezier geheel of gedeeltelijk opgeschort, en kan Bezoeker Binnenplezier nimmer op de nakoming van haar verplichtingen aanspreken, zolang de overmacht situatie voortduurt, en zonder dat Binnenplezier aansprakelijk is voor enige vorm van een compensatie aan Bezoeker. Van overmacht is sprake indien zich, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, omstandigheden voordoen die de nakoming van de verplichtingen door Binnenplezier verhinderen en die niet aan Binnenplezier zijn toe te rekenen, daaronder mede begrepen: epidemieën, quarantaine, oorlog(gevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Binnenplezier voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is of de omstandigheid dat een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, zoals maar niet beperkt tot storingen in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen, inclusief  telecommunicatie verbindingen.
 2. Indien door overmacht Binnenplezier langer dan één maand geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, zij het dat indien Binnenplezier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar  verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, Binnenplezier gerechtigd is het reeds uitgevoerde deel c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk aan Bezoeker te factureren en Bezoeker gehouden is deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

 1. Indien Binnenplezier bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis moet nemen van persoonsgegevens, dient Bezoeker bij de verstrekking van deze persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens, de gegevens die Binnenplezier niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Binnenplezier over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Binnenplezier om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 2. Binnenplezier heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.
 3. Indien er een datalek plaatsvindt, waarbij persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst betrokken zijn, zal Binnenplezier Bezoeker informeren nadat zij heeft kennisgenomen van het datalek. In dat geval zal Binnenplezier, indien nodig, zelfstandig een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij ernstige datalekken zullen Partijen overleggen wie de eventuele betrokkene(n) informeert over het datalek.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Alle Overeenkomsten tussen Bezoeker en Binnenplezier en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige Overeenkomst tussen Partijen en/of deze Algemene Voorwaarden en niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.